Politiek en participatie, bestaat dat dan?


Gepubliceerd op 8 augustus 2010

Laatst bijgewerkt op 3 december 2011, 22.32 uur.


Druk bezochte manifestatie over bewonersparticipatie en
de vernieuwing van het August Allebéplein

Het is verkiezingstijd. Naarmate zaterdagmiddag 6 februari 2010 vorderde, liep de Van Eesterenzaal in de Jan Tooropstraat voller en voller. De samenwerking tussen bewoners en bestuurders bij de herinrichting van het August Allebéplein was de aanleiding om bewonersorganisaties uit het land op te roepen. De Mini-Manifestatie werd georganiseerd door het Actiecomité 'Plein Allebé Ja', in samenwerking met het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) en met de Vereniging van Vrienden van Ganzendijk (VvVvG) en met ondersteuning van Stichting Eigenwijks. Reden om zo veel bewonersorganisaties uit te nodigen: omdat bewoners overal in het land positieve en negatieve ervaringen hebben met 'bewonersparticipatie' en omdat de bewoners van Slotervaart graag gebruik maken van de ervaring van andere bewonersgroepen.

Behalve bewoners en bewonersorganisaties waren er ook deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en samenlevingsopbouw. De aanwezigen namen een manifest aan waarin gepleit wordt voor zelfbeschikking van bewoners over hun woning en woonomgeving.Bijzonder interessant waren natuurlijk de discussies met en tussen de lijsttrekkers van Nieuw-West, de derde van de drie rondes. Vrijwel in koor betoogden zij dat ze er groot voorstander van zijn om bewoners vanaf het begin uitdrukkelijk te betrekken bij de ontwikkeling van belangrijke plannen. Op dinsdag 18 mei lichtte Martijn Rutte namens vijf grote bewoners- en erfgoedorganisaties het raadsadres toe dat zij enkele dagen eerder hadden ingestuurd naar de deelraad van Nieuw-West. Het gaat om de volgende bewonersorganisaties:

De reactie van de nieuwe deelraad op dat raadsadres zal duidelijk maken wat de toezeggingen waard zijn. Diverse leden van de raad en het dagelijks bestuur leken op 18 mei in elk geval wel serieus geïnteresseerd. Het raadsadres borduurt voort op het manifest van 6 februari.

Op 8 juni herinnerde de voorzitter van dit bewonersplatform namens zeven belangrijke organisaties de raadsleden aan het raadsadres van 18 mei en vroeg om een speciale commissie van raadsleden en vertegenwoordigers van bewoners om snel verordeningen op te stellen:

met daarin een uitgebreide en voor maar één uitleg vatbare passage over de ambtelijke, financiële, juridische en andere onafhankelijke, deskundige ondersteuning voor bewoners, die hen in staat stelt in coproductie als volwaardige, onafhankelijke partners in de vormgeving van hun woonomgeving te opereren.

Naast de bovengenoemde organisaties staan op deze nieuwe inspraakactie ook de namen van:

Lees de gezamenlijke inspraakreactie van 8 juni 2010. Bemoedigende reacties kwamen inmiddels binnen vanuit GroenLinks.

Wethouder De Wilt herhaalde vervolgens in De Echo (29 september 2010, pag. 1) nog maar eens dat "...we graag zien dat bij vernieuwing bewoners intensief participeren in de planvorming". De avond tevoren schijnt de stadsdeelvoorzitter ook zoiets gesteld te hebben, maar volgde er een fikse botsing tussen hem en de voorzitter van dit bewonersplatform na diens toespraak tot de deelraad. Deze toespraak namens vele bewonersorganisaties was nog helemaal gebaseerd op de feitelijke ervaringen van bewoners met ingrepen door of namens het stadsdeelbestuur. We wachten dus opnieuw af wat de nieuwe toezeggingen de bewoners opleveren.

Op deze zelfde avond sprak de voorzitter van de Bewonerscommissie Couperusbuurt zijn ernstige twijfels uit over de (on-)zorgvuldigheid waarmee het stadsdeelbestuur heeft geopereerd bij plannenmakerij voor de Vernieuwing van Slotermeer, 'de grootste make over van Europa'....

De presentatie van de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark in de 'Open Raad' van 28 september begon optimistisch maar eindigde ook met kritische vragen en constateringen over de kwaliteit van het stadsdeelbestuur. Ook hier ernstige twijfels of de bestuurders zich houden aan hun eigen beloften en aan de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur.

De voorzitter van dit bewonersplatfom vroeg zich ernstig af of de verhoudingen tussen bestuurders en bewoners onderhand niet zo verziekt zijn dat alleen bisschop Tutu of Herman Wijffels nog redding kan brengen.top