Bewoners zetten eerste stap naar meer samenwerking.

Bewoners slaan handen ineen

Nieuw-West – Samen sta je sterker. Daarom slaan bewonerscommissies en verenigingen van eigenaren de handen ineen. Het stadsdeel en de woningbouwverenigingen krijgen er in Nieuw-West een geduchte gesprekspartner bij. Begin 2011 wordt een zogeheten manifest opgesteld. Een van de eerste vervolgacties wordt het opstellen van een 'concept-verordening op het burgerinitiatief en het referendum'. De stadsdeelraad wordt gevraagd die verordening vast te stellen.

Cees Fisser1

Het stadsdeelbestuur, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars doen goede dingen. Maar hun activiteiten sluiten niet altijd aan bij de belangrijkste eisen en wensen van bewoners. Dat moet verbeteren, want de bewoners kennen hun woon- en leefsituatie zelf het beste. Op initiatief van een bewoner van Nieuw-West, Arnold Paalvast, kwamen 9 december zo'n 50 vertegenwoordigers van bewonerscommissies (BC; huurwoningen) en verenigingen van eigenaren (VVE; koopwoningen) bijeen in de Van Eesterenzaal (Slotervaart).

Aanleiding

De communicatie van de stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart was lang niet altijd open, tijdig en volledig. En al doet het fusie-stadsdeel Nieuw-West met 133.000 inwoners z'n best; de schaalvergroting betekent per definitie dat de bestuurders (leden van dagelijks bestuur en stadsdeelraad) verder van de bewoners afstaan. Vroegtijdige betrokkenheid van bewoners bij plannen van stadsdeel en woningbouwverenigingen is echter cruciaal, zowel voor het peilen van de behoefte (eisen/wensen = need to have/nice to have) van de inwoners, als voor het verkrijgen van draagvlak (commitment) voor plannen.

Daarnaast moeten overheid en woningbouwverenigingen sterk bezuinigen, als gevolg van de wereldwijde financiële crisis. Diverse plannen voor stedelijke vernieuwing zijn in de ijskast gezet. Dit betekent dat bewoners langer moeten blijven wonen in een omgeving waaraan de laatste jaren nauwelijks onderhoud is gepleegd.

Waarom samenwerken?

Doel van de bijeenkomst, vorige week, was antwoord te krijgen op de vraag: Wat kunnen bewoners, BC's en VVE's in Nieuw-West het beste doen, om meer inspraak te krijgen bij plannen van stadsdeel en woningbouwverenigingen? En ook: welke onderwerpen vinden we belangrijk om over mee te praten? Deze vragen werden in vijf groepjes besproken. Daarna kwam iedereen weer bijeen om de resultaten te bespreken. Het antwoord op de vraag 'wat te doen, om meer inspraak te krijgen' was door alle groepen hetzelfde beantwoord: meer samenwerken! Niet als doel op zich, maar om onderling kennis uit te wisselen, deskundigheid te bundelen en te voorkomen dat aparte groepen telkens opnieuw het wiel moeten uitvinden. Zo nodig kunnen ook gezamenlijk professionals voor advies ingehuurd worden.

Manifest

Er zijn drie groepen onderwerpen die gezamenlijk aangepakt kunnen/moeten worden:

Het op te richten 'Bewonersplatform Nieuw-West' (werktitel, red.), waarvoor zich vier bewoners hebben aangemeld als kwartiermakers, begint in 2011 met het opstellen van een zogeheten 'manifest': een openbare bekendmaking van het platform, met een verklaring van standpunten, doelen en geplande activiteiten.

Concept-verordening

De eerste stap naar meer inspraak voor bewoners is het opstellen van een 'concept-verordening op het burgerinitiatief en het referendum'. Zo'n verordening bevat regels die het stadsdeel toepast als bewoners met voorstellen komen bij de stadsdeelraad en om een volksstemming te houden over een beslissing van de stadsdeelraad. De 'concept-verordening' moet ter goedkeuring aangeboden worden aan de stadsdeelraad.

Tot slot

De bijeenkomst werd ondersteund door de Huurdersvereniging Amsterdam, het Wijksteunpunt Wonen en het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer. Dagvoorzitter was Dick Glastra van Loon (Eigenwijks).

Helaas waren niet alle bevolkingsgroepen naar verhouding vertegenwoordigd. Dat zal te maken hebben met de samenstelling van de besturen van BC's en VVE's. Zolang die besturen maar wél alle bewonersgroepen op hun netvlies hebben!

En nu kijken hoe lang het duurt voordat vertegenwoordigers van de politieke partijen in de deelraad Nieuw- West zich bij het bewonersplatform aansluiten voor het opstellen van de concept-verordening...top