Raadsadres inzake veroordeling DB door Gemeentelijke Ombudsman

Dagelijks bestuur blokkeerde bewonersparticipatie


Gepubliceerd op 10 november 2012

terug


Martijn Rutte, lid van het actiecomité PleinAllebéJa! en van Samen Sterk in Nieuw-West, stuurde onderstaand raadsadres:Raadsleden van Nieuw-West,

Graag uw aandacht voor het rapport van de gemeentelijke ombudsman in de bijlage (niet op deze site – red.).

Het DB van Nieuw-West heeft zich niet gehouden aan de regels van behoorlijk bestuur bij het afhandelen van WOB-verzoeken door het ActiecomitéPleinAllebéJa! over de wijze waarop het bestemmingsplan Overtoomse veld tot stand is gekomen, meer in het bijzonder de planvorming rond het August Allebéplein.

Zoals u kunt lezen, belooft het DB beterschap bij het afhandelen van toekomstige WOB-verzoeken. Maar hoe gaat het de aangerichte schade uit het verleden repareren?

Wat gaat het doen aan de constatering van de ombudsman, dat het Actiecomité haar bezwaar tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State niet voldoende heeft kunnen onderbouwen door het getreuzel van het stadsdeelbestuur? Die vraag laat blijft onbeantwoord.

Het is goed om te weten, dat de Raad van State belangrijke delen van het bestemmingsplan Overtoomse veld heeft vernietigd mede op grond van door het Actiecomité naar voren gebrachte bezwaren. Door late oplevering van de stukken, ontbrak het 't comité aan tijd het bezwaar op punten grondiger te onderbouwen, waarvoor vervolg-WOB-verzoeken nodig zouden zijn geweest. Bijna 8 maanden te laat kreeg 't enkele van de verlangde stukken, slechts enkele weken voor de RvS haar oordeel velde! Er waren maanden nodig geweest, om alle informatie te verwerken. Hier schond het DB de regels van fair play en voortvarendheid en er ontstond rechtsongelijkheid voor de bewoners.

Wij zijn ervan overtuigd, dat onder druk van nadere bestudering van de stukken en interviews met de uitvoerende ambtenaren en (ex)-bestuurders ook de planvorming voor het Allebéplein geen stand zal houden. Wij kunnen u de stukken laten lezen, wij hebben suggesties voor waar moet worden doorgezocht en bij wie moet worden doorgevraagd.

Bedenkt u ook, dat al jaren geleden de Amsterdamse Raad voor de Stedelijke Vernieuwing, de totstandkoming van het Uitwerkingsplan August Allebéplein een onvoldoende gaf, omdat bewoners buiten de besluitvorming én informatievoorziening zijn gehouden. Er dus sprake van een patroon, en het doet er niet toe, of dat bewust, of, zoals uit verslag ombudsman zou kunnen blijken, onbewust is gebeurd. Het netto resultaat is, dat 't participeren bewoners nagenoeg onmogelijk is gemaakt.

Wij vragen u daarom: draag het DB op, dat de hele procesgang rond de planvorming alsnog wordt onderzocht en tot daarover duidelijkheid is, het volbouwen van ons plein staakt – het is sowieso al heel vreemd dat men doorbouwt terwijl het bestemmingsplan, door de gedeeltelijke vernietiging ervan door de RvS, herzien moet worden!

Dank, groet,

Martijn Rutte naar het begin van de pagina      terug