Advies van de Bewonerscommissie over het Participatieplan Aireystrook Eigen Haard Slotermeer Noord januari 2012


Eigen Haard heeft de bewonerscommissie in oprichting (BC) van haar Aireywoningen in Slotermeer-Noord gevraagd om advies over het door haar gemaakte Participatieplan Airyestrook Slotermeer-Noord. De bewonerscommissie i.o. is nog niet een officiële bewonerscommissie, maar daar zijn al wel de eerste stappen voor gezet. De BC waardeert het dat Eigen Haard haar advies vraagt, maar vindt het wel jammer dat het Participatieplan niet door middel van overleg tot stand is gekomen. Maar gezien voorgaande is dat wel begrijpelijk.

In het Voorwoord staat vermeld dat het Participatieplan o.a. tot stand is gekomen na gesprekken met de bewoners op straat en in de huis-aan-huis gesprekken. De BC wil er op wijzen dat er in die gesprekken is gesproken over de sloop, herhuisvesting, woonwensen e.d. en dat daar het Participatieplan als zodanig niet aan de orde is geweest. Eigen Haard heeft natuurlijk hier wel informatie uit kunnen halen voor het maken van het Participatieplan.

De BC kan zich goed vinden in doelen en de doelstellingen van het Participatieplan (zie pag 4)

De eerste doelstelling: "alle zittende huurders kunnen dankzij de inzet van Eigen Haard een stap in hun wooncarrière zetten naar een kwalitatief betere woning, in relatie tot wat voor hen binnen de redelijke grenzen van betaalbaarheid ligt" wil de BC graag geconcretiseerd zien.

De BC is van mening dat Eigen Haard haar huurders, omdat ze gedwongen moeten verhuizen, tegemoet moet komen in hun nieuwe huur. Bewoners hebben nu, gezien de slechte bouwkundige staat van de woningen, een lage huur. Als zij op dit moment verhuizen, gaat hun huur van gemiddeld 200 euro naar rond de 600 of meer euro per maand. De stookkosten liggen nu tussen de 100 en 200 euro per maand. Gemiddeld liggen de woonlasten rond de 350 euro; bij verhuizing zal dit al gauw rond de 700 euro liggen. Een verdubbeling van de woonlasten!

De BC vindt dit niet binnen de redelijke grenzen van betaalbaarheid liggen.

Eigen Haard gaat er in haar plannen van uit dat de woningen gesloopt zullen worden.

De BC is van mening dat alle bewoners, ook de bewoners van de eerste 4 blokken die nu al stadsvernieuwingsurgent zijn, recht moeten krijgen op terugkeer naar de nieuwbouw die op de plek van de huidige woningen gebouwd gaat worden. Zoals het er nu naar uitziet wordt er maar 40% sociale woningbouw teruggebouwd. Dat betekent voor de huidige bewoners van de Aireystrook dat er maar zeer weinig bewoners kunnen terugkeren, omdat het aantal woningen in de nieuwbouw heel wat lager komt te liggen dan het aantal woningen nu. De bewoners van de Aireystrook zijn over het algemeen tevreden over hun buurt en willen ook in hun eigen buurt blijven wonen. Maar dan in een goede en betaalbare woning.

Gezien de huidige woningmarkt is het voor de bewoners moeilijk om een goede kwalitatief betere woning te vinden. Er is geen nieuwbouw voor hen beschikbaar waar zij nu naar kunnen doorschuiven, ook zijn er geen gerenoveerde woningen waar zij naar toe kunnen verhuizen. Bewoners zijn aangewezen op het zoeken in de bestaande woningvoorraad.

Uit recent onderzoek (belevingsonderzoek in het kader van de herhuisvesting in Amsterdam Nieuw-West d.d. 17 december 2010 door Mexit) is gebleken dat bewoners die naar nieuwbouw, gerenoveerde woningen of woningen van na 1980 zijn verhuisd, over het algemeen beter af zijn als er naar de kwaliteit van de woning gekeken wordt. Zij zijn tevreden over hun woning en zijn er gelukkig. Mensen, die in een oude woning terecht zijn gekomen, zijn er meestal niet op vooruit gegaan. Woningen in de bestaande woningvoorraad zijn voor de bewoners geen verbetering.

De bewoners van de eerste 4 blokken die nu stadsvernieuwingsurgent zijn, hebben grote moeite om een passende en betaalbare woning te vinden. Vooral de gezinnen met kinderen die een grotere woning nodig hebben, kunnen soms weken geen geschikte woning vinden op Woningnet.

De BC vindt dit een zorgwekkende situatie en dringt er bij Eigen Haard en stadsdeel1 op aan deze bewoners zo snel mogelijk perspectief te bieden.

Aangezien de kansen voor de bewoners op een betaalbare woning in de nieuwbouw in de Aireystrook klein zijn en Eigen Haard de bewoners geen garantie wil geven op terugkeer, is renovatie voor bewoners een serieuze optie. Renovatie is heel goed mogelijk, volgens de erfgoedverenigingen, in hun brief aan de deelraad Nieuw-West van 23 januari 2010.

Renovatie betekent voor bewoners dat zij bijna allemaal kunnen blijven wonen in hun buurt tegen een betaalbare huur! Een heel wat beter perspectief dan bij sloop/nieuwbouw!

Wat betreft de tweede doelstelling adviseert de BC Eigen Haard niet een steekproef te houden onder 100 bewoners, maar alle bewoners middels een enquête te bevragen wat betreft instemming met het uitwerkingsplan. De BC is het ermee eens dat minimaal 50% van de huishoudens moet instemmen met het uitwerkingsplan.

De BC vraagt zich af wat het betekent dat het Vernieuwingsplan Slotermeer-Noord nog niet is vastgesteld door de Centrale Stad en welke gevolgen dit kan hebben voor haar bewoners. Ze wil daar graag antwoord op van Eigen Haard en het stadsdeel1.

De BC wil de garantie van Eigen Haard en het stadsdeel1 dat, indien er wordt gesloopt en nieuwbouw wordt gebouwd, de sociale huurwoningen wel worden gebouwd, ook als de koopwoningen niet verkocht worden.

De BC adviseert Eigen Haard en het stadsdeel1 speciale financiële regelingen in te stellen voor bewoners uit dit complex die op deze plek een woning willen kopen om het zo voor hen mogelijk te maken in hun eigen buurt te blijven wonen.

De BC vindt het prettig dat er in het kader van de stedelijke vernieuwing wordt ingezet op leefbaarheid, zoals het openen van een wijkkantoor en het beschikbaar stellen van een woning als ontmoetingsplek voor de bewoners, jong en oud, en het organiseren van activiteiten en projecten. De BC vindt het jammer dat dat pas nu gebeurt, nu de woningen gesloopt worden! De BC adviseert er vooral mee door te gaan en zo mogelijk het uit te breiden, want het werkt goed voor de contacten tussen de bewoners onderling die door de plannen toch onzeker zijn over hun toekomst.

De BC waardeert het dat Eigen Haard inzet op goede ondersteuning van de BC en haar rol in het participatieplan en adviseert om daar gedurende het gehele stedelijke vernieuwingsproces mee door te gaan.

De BC adviseert om, wat betreft het niveau van participatie (zie pag. 7), zoveel mogelijk in te zetten op meedoen en zelf doen (ondanks de beperkte ruimte die de randvoorwaarden bieden betreffende het uitwerkingsplan) om zo bewoners maximaal de gelegenheid te bieden invloed uit te oefenen op het plan. Dit bevordert de betrokkenheid van bewoners bij het plan in hoge mate.

De BC adviseert, wat betreft het bereiken en betrokken houden van bewoners, vooral in te zetten op heldere, bondige en duidelijke informatie, die met een vaste regelmaat gegeven wordt, zowel mondeling als schriftelijk.

Wat betreft de organisatie van de participatie adviseert de BC daar vooral flexibel mee om te gaan, dus vooral te kijken naar wat werkt en wat niet werkt en de organisatie daar op aan te passen.

Met vriendelijke groet,

Bewonerscommissie i.o. Aireystrook Eigen Haard Slotermeer-Noord

p/a J. Boukamir

Jacob Frankhof 5 2hg

1063XD Amsterdam
Print Friendly and PDFtop