11 maart 2011 – Slopen of samen aanpakken?


Gepubliceerd op 12 maart 2011

Laatst bijgewerkt op 26 maart 2011, 23.56 uur.


Wat levert sloop/nieuwbouw op? Is een sociaal programma beter? Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) organiseerde vandaag een bijeenkomst over beide aanpakken in de wijk Keizerslanden in Deventer. Centraal stonden de ervaringen en ideeën van bewonersorganisaties. Het thema is actueler dan ooit, nu de besturen van woningbouwcorporaties en stadsdelen melden dat het geld op is. "Zelfredzame buurten" worden nu in een uitnodiging van het NICIS Institute als oplossing en als "een goede business case" genoemd.

Al eerder hadden leden van het LSA gesignaleerd dat sommige overheden aanstuurden op meer bewonersparticipatie en zelfbeheer. De toenmalige minister voor Wonen Wijken en Integratie Van der Laan had in gesprekken met het LSA aangegeven dat hij de verantwoordelijkheid voor zaken in de wijk bij bewoners zou gaan leggen... (waar, en hoe dan???).

Vanuit het Deventer Landsherenkwartier werd vandaag verteld over de resultaten van het ingrijpende sloop-/nieuwbouwprogramma. Het initiatief voor deze herstructurering lag vooral bij de woningbouwcorporatie(s). Geld was hier wellicht de belangrijkste motor voor de vernieuwingen. Na de nodige forse botsingen groeide langzaamaan een situatie waarin constructief overleg tussen een soort kopgroep van bewoners en diverse locale autoriteiten en corporaties een belangrijke rol speelden. De inleider sprak trots over de bereikte resultaten. Belangrijke factor daarin vormden wel een nadrukkelijke introductie van de bewoners voor de nieuwe woningen, nauw contact tussen vrijwilligers, politie, corporatie en lokaal bestuur en een zeer straf uitgevoerd handhavingsbeleid. Dit was wel door de vrijwilligers bevochten!

In het Oranjekwartier was vooral een 'sociaal programma' uitgevoerd, met veel inzet van vrijwilligers. Men organiseerde kookgroepen, een verhalenvertelcafé en multiculturele festivals. Aanvankelijk viel de bewonersparticipatie tegen. Een belangrijke rol speelde hier het zoeken naar goede verhoudingen tussen de vele van oorsprong Molukse en de andere inwoners. In het Oranjekwartier werd niet gesloopt, maar werden wel op beperkte schaal portieketageflats opgeknapt.

Over gemengde complexen (huur en koop) klonk in de zaal enig gemopper over verwaarlozing van het onderhoud door de VVE's.

In beide gevallen waren duurzame verbeteringen in de leefbaarheid in hoge mate te danken aan de tomeloze inzet van vrijwilligers.

In een van de andere steden waar vooral op een sociaal programma was ingezet maar dat onvoldoende opleverde, tendeerde de afvaardiging naar een fysieke vernieuwing. Vanuit andere steden kwam naar echter voren dat fysieke verbeteringen nogal eens meer schijn dan werkelijke vooruitgang opleverden. Meer dan eens werden in pittoreske nieuwbouwhofjes of prijswinnende appartementen-complexen de tekenen van beginnende verloedering al na enkele maanden zichtbaar.

In Oud Krispijn (Dordrecht) bleken vernieuwingen de aanleiding tot verplaatsing van 'de problemen' naar andere wijken, waaronder Wielwijk...

Bekijk hier de foto's


top